Thursday, May 29, 2014

Methods (PL: Metody).

(EN)

Different Methods serve for different purposes.

There are strikes, grapples, throws, and many other, more or less concrete arguments at disposal of a Martial Artist. It's worth to add that they should not miss.

For example, most basic is straight punch which can be used to protect loved ones.

One can guard against punch by, for example, raising hands and forming a guard, in one of many forms.

Such guard can be avoided with properly executed hook punch that attacks from side, perhaps from below or even above - abstractly speaking, from a different angle.

Guard can be also broken. Untrained man's guard is hard to keep up - arms hurt, to hold in this position for extended amount of time, especially when one has to think and combine with other maneuvers such as strikes or leg/hip movements. Whole body fights and this requires Focus and trained Mind/Body. if guard is attacked skillfully few times (or once even), pain is added to the challenge and literally, arms fall down, exposing opponent's jaw or other part of body, for attacks.

There are many methods, serving different purposes and perhaps countering them. Professional Martial Artists can also think, contrary to popular opinion of some. They have thinking patterns that let them be efficient in this type of combat.

As for abstraction/concretion, according to many, a strike would be more general and abstract than punch strike, which is more precised and thus concrete.


---


(PL)

Różne Metody służą różnym celom.

Są uderzenia, chwyty, rzuty, i wiele innych metod, bardziej lub mniej konkretnych (sprecyzowanych, już nie tak ogólnych) argumentów na podorędziu Artysty Sztuk Walki, nawet początkującego. Warto jeszcze żeby były też celne.

Na przykład, najbardziej podstawową metodą jest cios prosty (pchnięcie i uderzenie pięścią) którą można użyć aby ochronić ukochane i ukochanych.

Można obronić się przed ciosem pięścią, na przykład, podnosząc dłonie i formując gardę, w jednej z wielu form.

Taką gardę można ominąć odpowiednio wykonanym ciosem pięścią, atakując bardziej z boku, być może z dołu lub nawet z góry - mówiąc abstrakcyjnie (ogólnie i na temat), wyprowadzając cios pod innym kątem.

Garda może być też rozbita. Garda niewytrenowanego mężczyzny jest trudna do utrzymania - ramiona bolą, po jakimś czasie opada, zwłaszcza gdy walczący musi myśleć i wykonywać kombinacje manewrów takich jak kombinacje uderzeń i ruchów nóg/bioder. Całe ciało walczy i to wymaga Koncentracji i wytrenowanego (przetrenowanego być może?) Umysłu/Ciała. Gdy zaatakujemy gardę zręcznie kilka razy (lub raz nawet), ból jest dodany do wyzwania jakim jest pokonanie przeciwnika, jakim jest też utrzymanie gardy i dosłownie, ręce opadają, wystawiając szczękę przeciwnika lub inną część ciała, na ataki.

Jest wiele metod, służących różnym celom i być może kontrujących je. Profesjonalny Artysta Sztuk Walki też umie myśleć, w przeciwieństwie do popularnej opinii niektórych. Mają oni / one myślenie pozwalające im być efektywnymi w tym typie walki.

Odnośnie abstrakcji/konkretyzacji, według wielu, uderzenie byłoby bardziej ogólne i abstrakcyjne od uderzenia pięścią, które jest bardziej doprecyzowane, a więc konkretne.

No comments:

Post a Comment